Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu.

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDÓW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO

Rozdział I Postanowienia ogólne §1

1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądów Okręgu Łódzkiego dostępny pod adresem https://portal.lodz.so.gov.pl zwanego dalej Portalem Informacyjnym.

2. Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego serwisem oraz prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu.

3. Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu jest akceptacja postanowień Regulaminu.

4. Uruchomienie Portalu Informacyjnego ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym, w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Okręgowym w Łodzi oraz Sądach Rejonowych Okręgu Łódzkiego, udostępniających dane w ramach Portalu. Użytkownik systemu otrzyma dostęp do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie.

Rozdział II Definicje §2

1. administratorze serwisu - rozumie się przez to podmiot prowadzący serwis internetowy Portal Informacyjny Sądów Okręgu Łódzkiego, którym jest Sąd Okręgowy w Łodzi z siedzibą przy Pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź;

2. serwisie - rozumie się przez to Portal Informacyjny Sądów Okręgu Łódzkiego dostępny pod adresem https://portal.lodz.so.gov.pl umożliwiający zarejestrowanym użytkownikom dostęp do informacji o stanie sprawy;

3. regulaminie - rozumie się przez to Regulamin Portalu Informacyjnego Sądów Okręgu Łódzkiego określający warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądów Okręgu Łódzkiego, który jest dostępny pod adresem https://portal, lodz.so.gov.pl ;

4. użytkowniku - rozumie się przez to podmiot upoważniony i uprawniony w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności strony postępowania i ich pełnomocników, a także prokuratorów, którzy przez akceptację Regulaminu oraz rejestrację i pozytywną weryfikację, uzyskali dostęp do funkcjonalności serwisu

5. loginie - rozumie się przez to nazwę jednoznacznie identyfikującą użytkownika serwisu;

6. haśle - rozumie się przez to ciąg znaków znany wyłącznie użytkownikowi serwisu, wymagany w procesie uwierzytelnienia;

7. sprawie - rozumie się przez to zestaw dokumentów, czynności i informacji o posiedzeniach udostępnianych użytkownikowi serwisu na jego koncie;

8. podmiocie uprawnionym - rozumie się przez to stronę postępowania, pełnomocnika strony postępowania, prokuratora lub sędziego;

9. weryfikacji użytkownika - rozumie się przez to proces przeprowadzany przez pracowników Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Łodzi lub jednego z Sądów Rejonowych Okręgu Łódzkiego, udostępniających dane w ramach Portalu, polegający na weryfikacji danych (w szczególności numeru PESEL, a w przypadku - pełnomocnika profesjonalnego również numeru legitymacji potwierdzającej wykonywanie zawodu prawniczego), z danymi zawartymi w dowodzie tożsamości, a wprowadzonymi przez osobę podczas wypełniania „Wniosku o rejestrację" w celu założenia konta;

10. aktywacji konta - rozumie się przez to czynności wykonywane przez pracownika Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Łodzi lub jednego z Sądów Rejonowych Okręgu Łódzkiego, udostępniających dane w ramach Portalu, która następuje po pomyślnie zakończonej weryfikacji użytkownika. Jej wynikiem jest wydruk potwierdzający złożenie poprawnych danych na „Wniosku o rejestrację konta" oraz informacje zawierające login i hasło, umożliwiające dostęp do konta użytkownika, który otrzymuje użytkownik;

11. procesie publikacji - rozumie się przez to proces umożliwiający synchronizację danych pomiędzy wewnętrznymi systemami administratora, a bazą serwisu;

12. koncie - rozumie się przez to dostępne dla użytkownika miejsce w serwisie za pośrednictwem, którego administrator serwisu udostępnia użytkownikowi informacje o sprawach. Każdy z użytkowników posiada jedno konto obejmujące wszystkie sprawy, w których użytkownik jest podmiotem uprawnionym;

13. koncie pełnomocnika profesjonalnego - rozumie się przez to konto główne o rozszerzonej funkcjonalności, umożliwiające tworzenie kont zależnych;

14. koncie zależnym - rozumie się przez to konto powiązane z kontem głównym, posiadające ograniczony dostęp do wybranych spraw. Konto zależne tworzone jest przez profesjonalnego pełnomocnika, posiadającego konto główne dla osób uprawnionych do dostępu do sprawy;

15. koncie prokuratora - rozumie się przez to konto założone dla prokuratora.

Rozdział III Zasady korzystania z Portalu Informacyjnego §3

 1. Utworzenie i korzystanie z konta w serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna.
 3. Dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.
 4. Dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba fizyczna nieposiadająca zdolności procesowej jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.
 5. Konto prokuratora obejmuje dostęp do informacji o sprawach, w których występuje jako oskarżyciel lub inny uczestnik postępowania.
 6. Każdy, kto wykonuje operacje w ramach serwisu, ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.
 7. Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 8. Użytkownik, który przed dniem wejścia w życie tego Regulaminu wyraził w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, staje się użytkownikiem Portalu Informacyjnego Sądów Okręgu Łódzkiego, chyba że w ciągu 14 dni od powiadomienia e-mailowego o utworzeniu tego Portalu złoży oświadczenie, że nie wyraża zgody na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych, co skutkować będzie zamknięciem konta tego użytkownika.
 9. Użytkownik, który nie jest adresatem informacji, a wpłynęła ona omyłkowo na jego konto nie może tej informacji przeglądać, kopiować i rozpowszechniać; obowiązany jest przy tym do niezwłocznego powiadomienia Administratora Serwisu o zaistniałym zdarzeniu.

Rozdział IV Rejestracja §4

 1. Rejestracja osoby fizycznej dokonywana jest poprzez wypełnienie „Wniosku o rejestrację konta", dostępnego na stronie głównej serwisu.
 2. Rejestracja osoby fizycznej przebiega w następujący sposób:
  1. Zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja.
  2. Podanie danych osobowych wymienionych niżej, niezbędnych do identyfikacji użytkownika serwisu:
   1. imię i nazwisko.
   2. adres zameldowania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);
   3. numer dokumentu tożsamości;
   4. imię matki, imię ojca;
   5. data i miejsce urodzenia;
   6. numer PESEL;
   7. adres e-mail;
   8. numer legitymacji potwierdzającej wykonywanie zawodu prawniczego (w przypadku zaznaczenia opcji „pełnomocnik profesjonalny").
  3. Fakultatywne podanie sygnatur spraw, które toczą się z udziałem użytkownika przed Sądem Okręgowym w Łodzi lub Sądem Rejonowym, który udostępnia dane w ramach Portalu;:
  4. Uzupełnienie kodu z obrazka, znajdującego się na końcu „Wniosku o rejestrację konta";
  5. Przyciśnięcie przycisku „Wyślij", co powoduje wyświetlenie informacji o pomyślnym złożeniu wniosku.
 3. Następnie należy zgłosić się w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Łodzi lub Sądu Rejonowego, który udostępnia dane w ramach Portalu, w celu weryfikacji danych podanych we „Wniosku o rejestrację konta" z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
 4. Do czasu dokonania weryfikacji dostęp do konta jest niemożliwy.
 5. Pomyślna weryfikacja kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesantów Sądu, w którym dokonuje się weryfikacji potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.
 6. Informację o aktywacji konta otrzymuje drogą mailową kierownik właściwego sekretariatu wydziału lub wskazany przez niego pracownik sekretariatu.
 7. Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.
 8. Weryfikacji sygnatur spraw, w których użytkownik żąda dostępu, dokonuje kierownik właściwego sekretariatu wydziału lub wskazany przez niego pracownik.

Rozdział V Dane osobowe §5

 1. Podczas rejestracji użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie w serwisie i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora serwisu danych osobowych. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w budynkach, w których ma siedzibę Sąd Okręgowy w Łodzi oraz Sądy Rejonowe, udostępniające dane w ramach Portalu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi, który dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Dane osobowe oraz informacje zawarte we „Wniosku o rejestrację konta" wykorzystywane będą przez administratora serwisu do weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej się o dostęp do serwisu, identyfikacji użytkowników systemu oraz do zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych w każdym czasie, jak również ma prawo do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy serwisu.

Rozdział VI Obowiązki Administratora Serwisu §6

 1. Administrator serwisu zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 2. Administrator serwisu zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe przed: ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Dane osobowe zawarte w serwisie podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Rozdział VII Uprawnienia Użytkownika §7

 1. Użytkownik nie ma prawa korzystania z kont innych użytkowników oraz udostępniania swojego konta innych osobom.
 2. Użytkownik nie ma prawa posiadania dodatkowych kont.
 3. W każdym przypadku zmiany danych osobowych, wymaganych do rejestracji użytkownika w serwisie, użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym administratora w celu aktualizacji tych danych.
 4. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego konta z serwisu. W celu usunięcia swojego konta użytkownik zobowiązany jest powiadomić pisemnie o tym fakcie Sąd Okręgowy w Łodzi jako administratora serwisu na adres siedziby Sądu Okręgowego w Łodzi, podany w §2 pkt 1 Regulaminu lub stawić się osobiście z dokumentem tożsamości w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Łodzi

Rozdział VIII Odpowiedzialność Administratora Serwisu §8

 1. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania użytkownika bądź osoby upoważnionej przez użytkownika do działania w jego imieniu.
 2. Administrator serwisu zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 3. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą lub awarią sprzętu.
 4. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w serwisie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania użytkownicy zostaną powiadomieni na głównej stronie serwisu.

Rozdział IX Przepisy końcowe §9

 1. Regulamin Portalu Informacyjnego Sądów Okręgu Łódzkiego jest dostępy pod adresem strony internetowej https://portal.lodz.so.gov.pl/.
 2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu Portalu Informacyjnego Sądów Okręgu Łódzkiego w każdym czasie